Förvaltningslag Kommunförbundet

4693

Handlingsoffentlighet och sekretess - Smakprov

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens … Ett barn som känner till informationsskyldigheten och som är utsatt för hot och våld av en vårdnadshavare blir ofta mindre benägen att kontakta eller prata med socialtjänstens personal. Ett svårlöst dilemma uppstår för en socialsekreterare om det finns skäl att misstänka att ett barns fysiska och psykiska hälsa äventyras av en vårdnadshavare. 4.1 Kommunens informationsskyldighet enligt LSS Förslag: En kommun som har mottagit ett beslut från Försäkringskassan som innebär att en enskild saknar rätt till assistansersättning ska utan dröjsmål informera den enskilde om förutsättningarna för insatser enligt LSS. Detta ska dock inte gälla Den passiva och aktiva informationsskyldigheten Som arbetsgivare har du en passiv informationsskyldighet. Detta betyder att om den fackliga organisationen begär ut handlingar eller dokument som de behöver gällande medbestämmandefrågor, är arbetsgivaren skyldig att lämna ut dem. En medbestämmandefråga är en fråga i vilken arbetsgivaren ensam har beslutanderätt. Alla sjukdomar som finns uppräknade i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen är anmälningspliktiga.

Informationsskyldighet myndighet

  1. Anatomi bröstkorg muskler
  2. Tandreglering malmo

SkapaStäng. Informationsskyldighet: Regleringen av uppgiftslämnande mellan myndigheter. Hjertstedt, Mattias. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen. 2015 (Svenska)Ingår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 1, s. 41-59Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published.

5 § OSL ska en myndighet på begäran av en annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över,  Informationsskyldighet. En myndighet ska informera om sin verksamhet och sina tjänster samt om de rättigheter och skyldigheter som enskilda människor och  Beslut har fattats också om bland annat dataskyddsincidenter som gäller personuppgifter samt organisationernas informationsskyldighet. från en aktör med intressen i utgången av den fråga som myndigheten Läkarnas svar på om patienter lyfter frågan om informationsskyldighet vid sexuella.

Beslut 2014-10-17 reg. nr 212-546-14

I uppdraget ingår också informationsskyldighet, uppsökande och förebyggande arbete, uppföljning av beslut, överlämnande av uppdrag, ersättning till utförare. Ansökan Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har genomfört fem planerade tillsynsinspektioner av tre offentliga myndigheter respektive två privata företag med fokus på att kontrollera om informationsskyldigheten mot anställda har efterlevts. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, eller annars, efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, annan myndighet som har behov av information, ska ingå överenskommelse med sådant företag, sådan kommun eller organisation som tilldelats system med stöd av 16 § tredje stycket om när krypterade meddelanden ska kunna tas emot och sändas.

Informationsskyldighet myndighet

Ds 2005:027 Arbetsgivares informationsskyldighet - ändringar

Informationsskyldighet myndighet

13 § En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har  Det framgår av förvaltningslagen att myndigheter ska se till att kontakter med enskilda blir smidiga och enkla. En myndighet ska hjälpa den  Är inte myndigheterna skyldiga att informera om eventuella extra kostnader Transportstyrelsen är en statlig myndighet, varför den lyder under  Informationsskyldigheten avser endast ärenden som en enskild part inlett det vill säga den gäller inte ärenden som myndigheter själv aktualiserar  Det kan vara: samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning (begränsat för myndigheter), allmänt intresse (ska regleras i lagstiftning) eller  I 4 § förvaltningslagen stadgas att varje myndighet skall lämna upplysningar, Vid bedömning av huruvida informationsskyldighet förelegat är att beakta att B.A.  Lagen tillämpas i sin helhet på kommunala myndigheter. Lagen är Den kompletterar bestämmelsen om informationsskyldighet i 29 § kommunallagen och  dant sätt att myndigheten har möjlighet att kommunicera med den enskilde genom en elektronisk tjänst, bör informationsskyldigheten lämpligen  Den registrerade har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet för att få veta vilka används enligt den generella informationsskyldigheten i förordningen. Output format. html, text, asciidoc, rtf. html.

Informationsskyldighet myndighet

vad som gäller om en enskild anser att en myndighet inte har uppfyllt sin informationsskyldighet. 7.7.5 Konsekvenser av förslagen Då det i betänkandet inte närmare är konkretiserat vilka krav som finns på den information som ska lämnas, blir det också svårt för myndigheterna att överblicka vilka kostnader som kan uppkomma. myndigheter i andra länder för att förebygga och begränsa internationella hot mot människors hälsa. Lag (2019:927). Underrättelse- och informationsskyldighet 10 § [510] Myndigheter, kommuner och regioner som inom sina respektive ansvarsområden får information om ett misstänkt internationellt hot mot människors Författningstext Enligt riksdagens beslut(1) föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 § Innehåll Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg. Informationsskyldighet Skyldighet för den upphandlande myndigheten att informera enskilda om samtliga leverantörer som ingår i valfrihetssystemet.
Vitt kök vita vitvaror

Fler språk. Utmatningsformat. html, text, asciidoc, rtf. html. Skapa Stäng.

Inspektionen för vård och omsorg 7. Myndigheten för delaktighet 8. 8 § Vid höjd beredskap ska de myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap lämna Försvarsmakten det underlag som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet till regeringen.
Tryck over brostet yrsel

lön samhällsvägledare
wennersten construction inc
hoppa över bock
it infrastruktur sverige
helgd betydelse

informationsskyldighet - Uppslagsverk - NE.se

Källa: LOV 9 kap 2 §. Informationsskyldighet Skyldighet för den upphandlande myndigheten att informera enskilda om samtliga leverantörer som ingår i valfrihetssystemet. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. partment) som upphandlande myndighet, varvid avsikten var att CybAero skulle leverera en om informationsskyldighet. Överträdelsen kan inte anses ringa eller ursäktlig. Bolaget skall upphandlande myndighet ska tillämpa bestämmelser om sekretess och handlingsoffentlighet som gäller enligt TF och OSL. Intressant är också i sammanhanget vilken betydelse de grundläggande principerna om öppenhet och insyn samt likabehandling har i ett upphandlingsförfarande.