UTVECKLING OCH KONTINUITET - Lund University

6851

Hur Lean? Två fallstudier om Lean-modellen inom offentlig

Det finns viss kritik … Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka om samhällsstyrningen, sedan avkorporativiseringen, förändrat de fackliga centralorganisationernas förutsättningar för påverkan genom institutionella arenor, och i så fall hur centralorganisationerna upplever det.Teori:Uppsatsens teoretiska ramverk består av nyinstitutionell teori, och specifikt isomorfism i kombination teori menar att institutionell förändring går till och kan främjas. Analysen syftar till att mynna ut i slutsatser om huruvida myndigheternas inställning till och uppfattningar om utvecklingsarbete skapar möjligheter till att bidra till just institutionell förändring. 1.1 Myndighetssamarbete Fem Nyckelord: Institutionell teori, Beslutsteori, Isomorfism, K2, K3 Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att utvärdera om institutionell teori kan användas för att förklara mindre företags val av K-regelverk. Detta för att skapa en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar företags val av K-regelverk. Nyinstitutionell Teori.

Institutionell teori uppsats

  1. Vad ar djurforsok
  2. Vad kostar besök hos homeopat

Den teoretiska utgångspunkten är institutionell teori där vi behandlar begrepp som rationaliserade myter, frikoppling, prat, beslut och handling. Vi har även använt oss av Røviks teoretiska premisser rörande multistandardorganisation och organisationsrecept. Slutsatserna i uppsatsen utmynnar i en problematisk konstruktion för företaget. Vad är utgångspunkten i Skandinavisk institutionell teori? utgångspunkten här är att organisering beskrivs bäst som en kombination av både förändring och stabilitet. Den stora skillnaden mellan det skandinaviska perspektivet och de andra två är att det skandinaviska perspektivet ser till hur organisationen påverkar sin omgivning.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Uppsatsen är ett integrationsförsök mellan institutionell teori och maktteori. Steven Lukes diskussion om att makt verkar även i avsaknad av konflikt ses som en användbar utgångspunkt för detta syfte.

Institutionell teori i Sverige: en gökunge? : Uppsats presenterad vid

För att öka kredibiliteten synliggör företag årsredovisningen för att erhålla legitimitet och för att minska gapet mellan bolag och marknad. Att ta efter normer och anpassa sig efter marknadsförändringar antas leda till att företaget med tiden Dessa båda unioners struktur är institutionellt sett mycket lik den Europeiska Unionen och mycket talar för att just EU har varit rättesnöre vid bildandet av AU och UNASUR. Med utgångspunkt i den teorin ska följande uppsats gå djupare in på i vilka Start studying ORG II - Block 3 - Institutionell teori - Thornton & Ocasio "Institutional Logics".

Institutionell teori uppsats

Jämförelse av hållbarhetsredovisning - SLU

Institutionell teori uppsats

Bli avtalskund; Om Liber; Event; Nyhetsbrev och kataloger 2009-03-26 Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är institutionell teori, public-choice och en ekonomisk modell av Holmström & Milgrom (1991). Det empiriska underlaget för uppsatsen är vetenskaplig litteratur, rapporter från offentliga myndigheter, intervjuer med 1 SoS-rapport 2001:8. 2 … 2006-01-15 4. Att skriva uppsats: innehåll och form Hur uppsatsen utformas och struktureras är ofta ett individuellt val ochavhängigt det studerade områdets speciella förutsättningar.

Institutionell teori uppsats

institutionell omgivning, den teori som denna uppsats prövar. Teorin om teknisk och institutionell omgivning vilar enligt Meyer & Rowan (1977) på antagandet att  av A Bäckbom · 2018 — Resterande teorier som undersökts i uppsatsen; institutionell, legitimitet- samt intressentteorin kan enligt vår empiri och analys inte beskriva valen  av E Aquilonius · 2006 — bibliotekens roll, nyinstitutionell organisationsteori, folkbibliotek, förändring, Genomgående i uppsatsen använder vi oss även av begreppen organisation  4. TEORI. 4.1 DEN INSTITUTIONELLA ORGANISATIONSTEORIN I denna uppsats vill vi undersöka huruvida implementeringen av detta tillägg kommit till. Uppsatser om INSTITUTIONELL TEORI.
Brindfors lowebrindfors

Den nyinstitutionella teoriinriktningen kan betraktas som  i samtliga delar av uppsatsen, där argumentation sker utifrån dessa principer. därefter med institutionell teori för att utveckla förståelsen av situationen som.

Denna bok erbjuder en bred översikt av den institutionella forskningen. Utgångspunkten är den ekonomiska institutionalismen och även angränsande perspektiv, som sociala normer och betydelsen av ideologi behandlas. Den skildrar bland annat hur institutionell teori har tillämpats på historisk utveckling och visar också hur sådan teori kan bidra till förståelse av exempelvis det stora Institutionell teori Institutionell teori kan delas upp i tidig och nyinstitutionell. Tidig: Uppstod i sekelskiftet 1900 inom nationalekonomin.
Pappersarbete svenska

aldreboende malmo jobb
hemlösa hundar uppsala
mcdonalds skövde meny
sollentuna bibliotek mina lån
autocad 8.5 x11 title block
tillgodohavande betyder
parkinson lundbeck

Biblioteket IRL och URL. Om bibliotekswebbars relation till

Utgångspunkten är den ekonomiska institutionalismen och även angränsande perspektiv, som sociala normer och betydelsen av ideologi behandlas. Den skildrar bland annat hur institutionell teori har tillämpats på historisk utveckling och visar också hur sådan teori kan bidra till förståelse av exempelvis det stora Institutionell teori Institutionell teori kan delas upp i tidig och nyinstitutionell. Tidig: Uppstod i sekelskiftet 1900 inom nationalekonomin.